سید بهنام حسینی

کارشناسی ارشد سینما


همکاری با سایت به عنوان منتقد

فعالیت: مدرس سینما